ما داوطلبان، داوطلبان سبز، پاسداران توده‌ی سبز حیات بر روی زمین و نگهبانان اصل سبزینه در اندیشه‌‌ها. امروز در این جا و هزاران جای دیگر به گرد هم آمدیم که تا در سررسید تجدید پیمان خود با حیات سبز،

عهدنامه خویش را با نشاندن نهالی سبز، بار دیگر امضا بزنیم.

و این عهد ماست:

هزار هزار هزار گیاه سبز بر زمین می‌نشانیم

و هزار هزار هزار اندیشه سبز در ذهن آدمها

تا بیابان نیارد که ذهن و زمین ما همه سترون کند

هزار هزار هزار گیاه سبز بر زمین می‌نشانیم

و هزار هزار هزار اندیشه سبز در ذهن آدمها

تا سیل سیمان و بلدوزر نیارد بنیان خانه‌ی سبز ما ریشه‌کن کند

هزار هزار هزار گیاه سبز بر زمین می‌نشانیم

و هزار هزار هزار اندیشه سبز در ذهن آدمها

تا که غم نان نیارد جاده بکشد تا به قلب گنجهای سبز

هزار هزار هزار گیاه سبز بر زمین می‌نشانیم

و هزار هزار هزار اندیشه سبز در ذهن آدمها

تا سردباد پژمردگی و کسالت نیارد به باغستان تلاش و همت سبزمان گذر کند

هزار هزار هزار گیاه سبز بر زمین می‌نشانیم

و هزار هزار هزار اندیشه سبز در ذهن آدمها

تا عفریت آز نیارد به گوهر اصالت سبزمان طمع کند

هزار هزار هزار گیاه سبز بر زمین می‌نشانیم

و هزار هزار هزار اندیشه سبز در ذهن آدمها

باشد تا بهشتی در اندیشه باشد و بهشتی بر زمین