یک اختصار کوچک از این مقاله‌ی تحولات شهری در این‌جا گذاشتم.